Meer informatie PGB

Persoonsgebonden budget (pgb)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die zorg nodig hebben, zelf zorg inkopen.

Wie komen daarvoor in aanmerking en wat kun je daarmee als mantelzorger?
Wat is een pgb?

Het pgb is bedoeld voor mensen die door ziekte, een beperking of gebreken als gevolg van ouderdom zorg of ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen met dit budget zelf bepalen welke zorg zij inkopen en wie zij daarvoor inschakelen. Er zijn vier soorten pgb’s:

pgb-Wmo: voor ondersteuning die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning

pgb-Wlz: voor intensieve zorg die valt onder de Wet langdurige zorg

pgb-Zvw: voor wijkverpleging die valt onder de Zorgverzekeringswet Pgb en mantelzorg

De pgb-houder kan naast professionele zorgverleners ook ons als mantelzorger inschakelen voor zijn zorg.

Voor meer informatie kijkt u op

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/pgb-aanvragen